Home » Hubungi Kami (CRC Melaka)

Hubungi Kami (CRC Melaka)

Dr Shalini Vijayasingham
Ketua Jabatan

Pusat Penyelidikan Klinikal Melaka
Hospital Melaka
Jalan Mufti Haji Khalil
75400 Melaka Bandaraya Bersejarah

Tel: 06-2892195 / 06-2892182
Faks: 06-2860495
E-mel: shalinivn@gmail.com

SN Barbara Anak Michael
Pengurus Pentadbiran
E-mel: barbaramic@moh.gov.my