Home » Contact Us (CRC Melaka)

Contact Us (CRC Melaka)

Dr Shalini Vijayasingham
Head
Clinical Research Centre Melaka
Hospital Melaka
Jalan Mufti Haji Khalil
75400 Melaka Bandaraya Bersejarah

Tel: 06-2892195 / 06-2892182
Faks: 06-2860495
E-mail: shalinivn@gmail.com

SN Barbara Anak Michael
Admin Manager
E-mail: barbaramic@moh.gov.my